iupac nomenclature mcq with answer

85 / 100

IUPAC nomenclature mcq with answer

iupac nomenclature mcq with answer

IUPAC नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न के नाम लिखिए
1- K3[Co(C204)3]
(i) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोकोबाल्टेट (III)
(ii) टेट्राकार्बोनिलनिकिल ()
(iii) टेट्राऐमीन जिंक (II) क्लोराइड
(iv) पोटैशियम हेक्सासायनोफैरेट (II)

Answer(i) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोकोबाल्टेट (III)

2 – [Ni(CO)4]
(i) टेट्राकार्बोनिलनिकिल ()
(ii) टेट्राऐमीन जिंक (II) क्लोराइड
(iii) पोटैशियम हेक्सासायनोफैरेट (II)
(iv) पोटैशियम ट्राइऑक्सेलेटो ऐलुमिनेट (III)

Answer(i) टेट्राकार्बोनिलनिकिल ()

3- [Zn(NH3)4]Cl2
(i) टेट्राऐमीन जिंक (II) क्लोराइड
(ii) पोटैशियम हेक्सासायनोफैरेट (II)
(iii) पोटैशियम ट्राइऑक्सेलेटो ऐलुमिनेट (III)
(iv) पोटैशियम ऐमीन ट्राइब्रोमाइडोप्लैटिनेट (II)

Answer(i) टेट्राऐमीन जिंक (II) क्लोराइड

4- K4[Fe(CN)6] 4
(i) पोटैशियम हेक्सासायनोफैरेट (II)
(ii) पोटैशियम ट्राइऑक्सेलेटो ऐलुमिनेट (III)
(iii) पोटैशियम ऐमीन ट्राइब्रोमाइडोप्लैटिनेट (II)
(iv) डाइऐमीन सिल्वर (I) डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)

Answer(i) पोटैशियम हेक्सासायनोफैरेट (II)

5- K3[Al(C204)3]
(i) पोटैशियम ट्राइऑक्सेलेटो ऐलुमिनेट (III)
(ii) पोटैशियम ऐमीन ट्राइब्रोमाइडोप्लैटिनेट (II)
(iii) डाइऐमीन सिल्वर (I) डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)
(iv) पोटैशियम टेट्राआयोडोमरक्यूरेट (II)

Answer(i) पोटैशियम ट्राइऑक्सेलेटो ऐलुमिनेट (III)

6- K[PtBr3(NH3)]
(i) पोटैशियम ऐमीन ट्राइब्रोमाइडोप्लैटिनेट (II)
(ii) डाइऐमीन सिल्वर (I) डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)
(iii) पोटैशियम टेट्राआयोडोमरक्यूरेट (II)
(iv) सोडियम डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)

Answer(i) पोटैशियम ऐमीन ट्राइब्रोमाइडोप्लैटिनेट (II)

7- Ag(NH3)2][Ag(CN)2 ]
(i) डाइऐमीन सिल्वर (I) डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)
(ii) पोटैशियम टेट्राआयोडोमरक्यूरेट (II)
(iii) सोडियम डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)
(iv) टेट्राऐमीन कॉपर (II) सल्फेट

Answer(i) डाइऐमीन सिल्वर (I) डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)

8- K2 [HgI4]
(i) पोटैशियम टेट्राआयोडोमरक्यूरेट (II)
(ii) सोडियम डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)
(iii) टेट्राऐमीन कॉपर (II) सल्फेट
(iv) पेन्टाऐक्वाक्लोरिडोक्रोमियम (III) क्लाराइड

Answer(i) पोटैशियम टेट्राआयोडोमरक्यूरेट (II)

9- NaſAg(CN)2]
(i) सोडियम डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)
(ii) टेट्राऐमीन कॉपर (II) सल्फेट
(iii) पेन्टाऐक्वाक्लोरिडोक्रोमियम (III) क्लाराइड
(iv) पेन्टाऐमीनकार्बोनेटोकोबाल्ट (III) क्लोराइड

Answer(i) सोडियम डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)

10- [Cu(NH3)4]S04
(i) टेट्राऐमीन कॉपर (II) सल्फेट
(ii) पेन्टाऐक्वाक्लोरिडोक्रोमियम (III) क्लाराइड
(iii) पेन्टाऐमीनकार्बोनेटोकोबाल्ट (III) क्लोराइड
(iv) पोटैशियम पेन्टासायनोनाइट्रोसिलफैरेट (II) डाइहाइड्रेट

Answer(i) टेट्राऐमीन कॉपर (II) सल्फेट

11- [Cr(Cl) (H20)5] Cl2
(i) पेन्टाऐक्वाक्लोरिडोक्रोमियम (III) क्लाराइड
(ii) पेन्टाऐमीनकार्बोनेटोकोबाल्ट (III) क्लोराइड
(iii) पोटैशियम पेन्टासायनोनाइट्रोसिलफैरेट (II) डाइहाइड्रेट
(iv) हेक्साऐमीनप्लेटिनम (IV) क्लोराइड

Answer(i) पेन्टाऐक्वाक्लोरिडोक्रोमियम (III) क्लाराइड

12- [Co(CO3(NH3)5] Cl
(i) पेन्टाऐक्वाक्लोरिडोक्रोमियम (III) क्लाराइड
(ii) पेन्टाऐमीनकार्बोनेटोकोबाल्ट (III) क्लोराइड
(iii) पोटैशियम पेन्टासायनोनाइट्रोसिलफैरेट (II) डाइहाइड्रेट
(iv) हेक्साऐमीनप्लेटिनम (IV) क्लोराइड

Answer(i) पेन्टाऐक्वाक्लोरिडोक्रोमियम (III) क्लाराइड

13- K3[Fe(CN)5NO].2H2O
(i) पोटैशियम पेन्टासायनोनाइट्रोसिलफैरेट (II) डाइहाइड्रेट
(ii) हेक्साऐमीनप्लेटिनम (IV) क्लोराइड
(iii) पोटैशियम टेट्रासायनोनिकिलेट (II)
(iv) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोक्रोमेट (III)

Answer(i) पोटैशियम पेन्टासायनोनाइट्रोसिलफैरेट (II) डाइहाइड्रेट

14- [Pt(NH3)6]Cl4
(i) हेक्साऐमीनप्लेटिनम (IV) क्लोराइड
(ii) पोटैशियम टेट्रासायनोनिकिलेट (II)
(iii) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोक्रोमेट (III)
(iv) टेट्राऐमीनक्लोराइडोकोबाल्ट (III) सल्फेट

Answer(i) हेक्साऐमीनप्लेटिनम (IV) क्लोराइड

15- K2[Ni(CN)4]
(i) पोटैशियम टेट्रासायनोनिकिलेट (II)
(ii) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोक्रोमेट (III)
(iii) टेट्राऐमीनक्लोराइडोकोबाल्ट (III) सल्फेट
(iv) कैल्सियम हेक्सासायनोफैरेट (II)

Answer(i) पोटैशियम टेट्रासायनोनिकिलेट (II)

16- K3[Cr(C204)3]
(i) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोक्रोमेट (III)
(ii) टेट्राऐमीनक्लोराइडोकोबाल्ट (III) सल्फेट
(iii) कैल्सियम हेक्सासायनोफैरेट (II)
(iv) पोटैशियम हेक्सानाइट्रोकोबाल्टेट (III)

Answer(i) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोक्रोमेट (III)

17- (CO(NH3)4]Cl(SO4)
(i) टेट्राऐमीनक्लोराइडोकोबाल्ट (III) सल्फेट
(ii) कैल्सियम हेक्सासायनोफैरेट (II)
(iii) पोटैशियम हेक्सानाइट्रोकोबाल्टेट (III)
(iv) हेक्साऐक्वाआयरन (III) क्लोराइड

जड़त्व किसे कहते हैं ? जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।

Answer(i) टेट्राऐमीनक्लोराइडोकोबाल्ट (III) सल्फेट

18- Ca2 [Fe(CN)6]
(i) कैल्सियम हेक्सासायनोफैरेट (II)
(ii) पोटैशियम हेक्सानाइट्रोकोबाल्टेट (III)
(iii) हेक्साऐक्वाआयरन (III) क्लोराइड
(iv) टेट्राऐमीनडाइऐक्वाकोबाल्ट (III) क्लोराइड

Answer(i) कैल्सियम हेक्सासायनोफैरेट (II)

19- K3 [CO(NO3)6]
(i) पोटैशियम हेक्सानाइट्रोकोबाल्टेट (III)
(ii) हेक्साऐक्वाआयरन (III) क्लोराइड
(iii) टेट्राऐमीनडाइऐक्वाकोबाल्ट (III) क्लोराइड
(iv) आयरन (III) हेक्सासायनोफैरेट (II)

Answer(i) पोटैशियम हेक्सानाइट्रोकोबाल्टेट (III)

20- [Fe(H2O)6]Cl3
(i) हेक्साऐक्वाआयरन (III) क्लोराइड
(ii) टेट्राऐमीनडाइऐक्वाकोबाल्ट (III) क्लोराइड
(iii) आयरन (III) हेक्सासायनोफैरेट (II)
(iv) डाइक्लोरोबिस (एथेन-1, 2-डाइऐमीन) कोबाल्ट (IV) सल्फेट

Answer(i) हेक्साऐक्वाआयरन (III) क्लोराइड

21- (Co(NH3)4 (H2O)2]Cl3
(i) हेक्साऐक्वाआयरन (III) क्लोराइड
(ii) टेट्राऐमीनडाइऐक्वाकोबाल्ट (III) क्लोराइड
(iii) आयरन (III) हेक्सासायनोफैरेट (II)
(iv) डाइक्लोरोबिस (एथेन-1, 2-डाइऐमीन) कोबाल्ट (IV) सल्फेट

Answer(ii) टेट्राऐमीनडाइऐक्वाकोबाल्ट (III) क्लोराइड

22- Fe4[Fe(CN)6]3
(i) हेक्साऐक्वाआयरन (III) क्लोराइड
(ii) टेट्राऐमीनडाइऐक्वाकोबाल्ट (III) क्लोराइड
(iii) आयरन (III) हेक्सासायनोफैरेट (II)
(iv) डाइक्लोरोबिस (एथेन-1, 2-डाइऐमीन) कोबाल्ट (IV) सल्फेट

Answer(iii) आयरन (III) हेक्सासायनोफैरेट (II)

23- [CoCl2(en)2]SO4
(i) हेक्साऐक्वाआयरन (III) क्लोराइड
(ii) टेट्राऐमीनडाइऐक्वाकोबाल्ट (III) क्लोराइड
(iii) आयरन (III) हेक्सासायनोफैरेट (II)
(iv) डाइक्लोरोबिस (एथेन-1, 2-डाइऐमीन) कोबाल्ट (IV) सल्फेट

Answer(iv) डाइक्लोरोबिस (एथेन-1, 2-डाइऐमीन) कोबाल्ट (IV) सल्फेट

24- Na3[Cr(NO2)6]
(i) सोडियमहेक्सानाइट्रिटोक्रोमेट (III)
(ii) टेट्राऐक्वाडाइक्लोरो क्रोमियम (III) नाइट्रेट
(iii) टेट्राऐमीन सल्फेट क्रोमियम (III) नाइट्रेट
(iv) हेक्साऐक्वामैंगनीज (II) आयन

Answer(i) सोडियमहेक्सानाइट्रिटोक्रोमेट (III)

25- [Cr(H2O)4Cl2]NO3
(i) सोडियमहेक्सानाइट्रिटोक्रोमेट (III)
(ii) टेट्राऐक्वाडाइक्लोरो क्रोमियम (III) नाइट्रेट
(iii) टेट्राऐमीन सल्फेट क्रोमियम (III) नाइट्रेट
(iv) हेक्साऐक्वामैंगनीज (II) आयन

Answer(ii) टेट्राऐक्वाडाइक्लोरो क्रोमियम (III) नाइट्रेट

26- [Cr(NH3)4 SO4]NO3
(i) सोडियमहेक्सानाइट्रिटोक्रोमेट (III)
(ii) टेट्राऐक्वाडाइक्लोरो क्रोमियम (III) नाइट्रेट
(iii) टेट्राऐमीन सल्फेट क्रोमियम (III) नाइट्रेट
(iv) हेक्साऐक्वामैंगनीज (II) आयन

Answer(iii) टेट्राऐमीन सल्फेट क्रोमियम (III) नाइट्रेट

27- [Mn(H20)6]2+
(i) सोडियमहेक्सानाइट्रिटोक्रोमेट (III)
(ii) टेट्राऐक्वाडाइक्लोरो क्रोमियम (III) नाइट्रेट
(iii) टेट्राऐमीन सल्फेट क्रोमियम (III) नाइट्रेट
(iv) हेक्साऐक्वामैंगनीज (II) आयन

Answer(iv) हेक्साऐक्वामैंगनीज (II) आयन

28- [Ni(NH3)6]Cl2
(i) हेक्साऐम्मीननिकिल (II) क्लोराइड
(ii) हेक्साऐमीन प्लेटिनम (IV)
(iii) पोटैशियम टेट्रासायनोनिकिलेट (II)
(iv) पोटैशियम हेक्सानाइट्राइटोकोबाल्टेट (III)

Answer(i) हेक्साऐम्मीननिकिल (II) क्लोराइड

29- Pt(NH3)
(i) हेक्साऐम्मीननिकिल (II) क्लोराइड
(ii) हेक्साऐमीन प्लेटिनम (IV)
(iii) पोटैशियम टेट्रासायनोनिकिलेट (II)
(iv) पोटैशियम हेक्सानाइट्राइटोकोबाल्टेट (III)

Answer(ii) हेक्साऐमीन प्लेटिनम (IV)

30- K2[Ni(CN)4]
(i) हेक्साऐम्मीननिकिल (II) क्लोराइड
(ii) हेक्साऐमीन प्लेटिनम (IV)
(iii) पोटैशियम टेट्रासायनोनिकिलेट (II)
(iv) पोटैशियम हेक्सानाइट्राइटोकोबाल्टेट (III)

Answer(iii) पोटैशियम टेट्रासायनोनिकिलेट (II)

दूरी तथा विस्थापन से क्या तात्पर्य है ? ये कैसी राशियाँ हैं? इनके मात्रक भी लिखिए।दूरी तथा विस्थापन में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

31-K3[CO(NO2)6]
(i) हेक्साऐम्मीननिकिल (II) क्लोराइड
(ii) हेक्साऐमीन प्लेटिनम (IV)
(iii) पोटैशियम टेट्रासायनोनिकिलेट (II)
(iv) पोटैशियम हेक्सानाइट्राइटोकोबाल्टेट (III)

Answer(iv) पोटैशियम हेक्सानाइट्राइटोकोबाल्टेट (III)

32- K2[Zn(OH)4]
(i) पोटैशियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट (II)
(ii) सोडियम डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)
(iii) पेन्टाऐमीनऐक्वाकोबाल्ट (III) क्लोराइड
(iv) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोफेरेट (III)

Answer(i) पोटैशियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट (II)

33- NaſAg(CN)2]
(i) पोटैशियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट (II)
(ii) सोडियम डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)
(iii) पेन्टाऐमीनऐक्वाकोबाल्ट (III) क्लोराइड
(iv) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोफेरेट (III)

Answer(ii) सोडियम डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)

34- [CO(NH3)5 (H2O)]Cl3
(i) पोटैशियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट (II)
(ii) सोडियम डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)
(iii) पेन्टाऐमीनऐक्वाकोबाल्ट (III) क्लोराइड
(iv) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोफेरेट (III)

Answer(iii) पेन्टाऐमीनऐक्वाकोबाल्ट (III) क्लोराइड

35- K3[Fe(C204)3]
(i) पोटैशियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट (II)
(iii) सोडियम डाइसायनोअर्जेन्टेट (I)
(iv) पेन्टाऐमीनऐक्वाकोबाल्ट (III) क्लोराइड
(v) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोफेरेट (III)

Answer(v) पोटैशियम ट्राइऑक्सैलेटोफेरेट (III)

Chapter wise Mcq

iupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answeriupac nomenclature mcq with answer